PROJECTES D’ENGINYERIA

Projectes de construcció:
– Legalitzacions.
– Projectes bàsics i executius: nova construcció, reformes, ampliacions i obres menors.
– Projectes d’activitat.
– Estudis de seguretat i salut.
– Càlcul d’estructures.
– Projectes d’urbanització i reparcel·lació.

Energia i instal·lacions:
– Instal·lacions fotovoltaiques.
– Certificacions energètiques.
– Climatització.
– Baixa tensió.
– Contraincendis.

Medi ambient:
– Llicències ambientals.
– Tramitacions urbanístiques.